Regulamin świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Podanie do świetlicy szkolnej

 

Informacja dla rodziców

chcących zapisać dziecko do świetlicy szkolnej

 

  Rodzice/opiekunowie prawni składają do szkoły następujące dokumenty:

  • podanie z prośbą o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej wraz z uzasadnieniem oraz zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych potwierdzone pieczątką z zakładu pracy,
  • po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów rodzice/opiekunowie prawni otrzymują Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (karty zgłoszenia dostępne są w sekretariacie szkoły, świetlicy szkolnej lub można pobrać ze strony internetowej szkoły),
  • w przypadku złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych niepełnej dokumentacji, podanie nie będzie rozpatrywane,
  • lista przyjętych dzieci do świetlicy szkolnej zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń (przy wyjściu ze szkoły) po 18 czerwca br.