Terapeuta pedagogiczny

mgr Beata Dziosa

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 15.20
Wtorek 8.00 – 15.20
Środa 8.55 – 10.35
Czwartek 8.00 – 12.35
Piątek 8.00 – 13.35

TERAPIA PEDAGOGICZNA
W naszej szkole odbywają się zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzone przez wyspecjalizowanego terapeutę pedagogicznego. Organizuje się je dla uczniów z kl. I-VIII z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Zajęcia prowadzone są w małych grupach i odbywają się raz w tygodniu.

• w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest: rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy
• w klasach IV-VIII szkoły podstawowej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.