KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W WEJHEROWIE

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno – wychowawczą 1 września 1951 roku, pod patronatem Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej budowa trwała 4 lata (1947-1951).

Jak na owe czasy był to budynek nowoczesny, z dużymi jasnymi salami lekcyjnymi, dobrze wyposażony w pomoce naukowe.

W związku ze zmianami ustrojowymi „Szóstka” była pierwszą szkołą świecką, co wywoływało niepewność co do  procesu kształcenia. Z tego względu w inauguracji roku szkolnego 1951/1952 brało udział niewielu uczniów.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Jan Czaja.

W sierpniu 1953 roku budynek szkolny zajęło  Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, wchłaniając Szkołę Podstawową nr 6. Połączone  szkoły stworzyły 11-latkę, której  kierownikiem  został Antoni Celuch pełniący tę  funkcję do 1963  roku.

Przez kolejne dwa lata, do 1965 roku, stanowisko kierownika szkoły sprawował Stefan Kilichowski.

Po 12 latach, na podstawie uchwalonej przez sejm PRL reformy oświatowej, szkoły 11-letnie zostały zlikwidowane. W nowym roku szkolnym -1.09.1965  w budynku pozostała Szkoła Podstawowa nr 6, natomiast LO  przeniesiono do nowego budynku przy ul. Bukowej.

Nowym kierownikiem szkoły został Tadeusz Zagierski,  zarządzając nią do 1973 roku.

Kolejna reforma oświatowa wprowadziła w roku szkolnym 1966/1967 klasy ósme. Pierwsza klasa ósma liczyła 28 uczniów.

1.09.1966 roku część pomieszczeń budynku szkoły przeznaczono na potrzeby Poradni Wychowawczo – Zawodowej.                     

W kolejnym roku szkolnym  w szkole został utworzony gabinet stomatologiczny.

Na  mocy Zarządzenia Ministra Oświaty, 7.06.1969 roku Szkoła Podstawowa nr 6 otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Płaskorzeźbę patrona, która zdobi szkołę, ufundowały Zakłady Włókien Sztucznych „Elana” z Torunia. Dzieci pracowników przedsiębiorstwa w okresie wakacji letnich przyjeżdżały na kolonie do naszej szkoły.

Dzięki dobrej współpracy z Poradnią Wychowawczo – Zawodową, w roku szkolnym 1969/70, po raz pierwszy w szkole utworzono klasy wyrównawcze, które jak sama nazwa wskazuje miały pomóc uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych.

1.06.1970 roku, w obecności władz miasta, kierowników szkół podstawowych i zakładów patronackich, szkoła otrzymała sztandar ofiarowany przez Komitet Rodzicielski.

W latach 1969 – 1992 prężnie działały w szkole drużyny harcerskie i zuchowe. Harcerze opiekowali się Cmentarzem Żołnierzy Radzieckich, brali udział w IV Zlocie Sztabów Pionierskich w Leningradzie, organizowali uroczystości szkolne. W 1972 roku na potrzeby harcerzy jedno z pomieszczeń szkolnych zaadaptowano na harcówkę. Szczep harcerski aktywnie współpracował z Jednostką Marynarki Wojennej w Gdyni.

W latach 70-tych w szkole funkcjonował chór szkolny pod batutą pani Krystyny Doering. Chór odnosił liczne sukcesy, kilkakrotnie zajmował I miejsce w Festiwalu Pieśni i Tańca.

W sierpniu 1973 roku dyrektor Tadeusz Zagierski odszedł na emeryturę i  od 1.09.1973 roku nowym dyrektorem szkoły został Antoni Bertrandt.

1.06.1974 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska szkolnego. Inwestycja ta, o wartości pół miliona złotych, zrealizowana została czynem społecznym przez rodziców, uczniów i nauczycieli. W budowę boiska włączyły się również zakłady opiekuńcze „Dobrobyt” z Wejherowa i „Elana” z Torunia.

W czasie inauguracji roku szkolnego – 4 września 1978 roku – powitano uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli edukację w dziesięcioletniej szkole podstawowej.

1.01.1979 roku nastąpił silny atak zimy. Tereny przyszkolne zostały pokryte jedno-metrową warstwą śniegu. Temperatura powietrza spadła do -16 stopni Celsjusza. Wojewoda Gdański ogłosił stan klęski żywiołowej. Zajęcia szkolne zostały zawieszone. Nauczyciele, uczniowie i rodzice w czynie społecznym przystąpili do odśnieżania, a zajęcia zostały wznowione po jedenastu dniach.

Lata 1980 – 1990 były okresem bardzo trudnym dla polskiej oświaty. Na remonty i zajęcia pozalekcyjne brakowało pieniędzy. Aby uatrakcyjnić proces dydaktyczny nauczyciele organizowali wycieczki, uroczystości szkolne, konkursy, zabawy taneczne i zawody sportowe, na które zapraszani byli: rodzice, goście, przyjaciele szkoły, a także osoby pełniące funkcje publiczne w Wejherowie i powiecie. Absolwenci tamtych lat z przyjemnością wspominają jesienne wyjazdy na wykopki i wiosenne sadzenie lasu.

W czerwcu 1986 roku szkoła pożegnała odchodzących na emeryturę: dyrektora Antoniego Bertrandta i v-ce dyrektor Marię Pranczk. Nowym dyrektorem szkoły została mgr Eugenia Drawz, a jej zastępcą mgr Marzena Misztal.

Z roku na rok liczba uczniów w szkole zwiększała się. Rodzice chętnie zapisywali swoje dzieci do szkoły, ze względu na  jej otwartość  i atrakcyjność procesu edukacyjnego. Społeczność uczniowska została podzielona na 3 grupy wiekowe i schemat ten  funkcjonuje do chwili obecnej. W pracę wychowawczą grup wiekowych chętnie włączyli się rodzice i wyłoniony spośród nich Komitet Rodzicielski.

W okresie od 1969 do 1992 roku w szkole prężnie  funkcjonował Szczep Harcerski im. 1 Morskiego Pułku Strzelców. Zbiórki harcerskie i zuchowe w dużym stopniu organizowały czas wolny uczniów oraz wspomagały nauczycieli w pracy wychowawczej.

W roku szkolnym 1990/1991, na mocy porozumienia  między Państwem a Kościołem, do szkoły powróciły lekcje religii.

W kolejnym roku szkolnym po raz pierwszy wprowadzono przedmiot „elementy informatyki”, początkowo tylko dla klas ósmych. Pomimo dużych trudności finansowych z jakimi borykała się szkoła, udało się utworzyć bardzo nowoczesną salę komputerową.

Dzięki dużemu wsparciu rodziców, instruktorów ZHP, zaprzyjaźnionych instytucji i absolwentów szkoły, utworzono i wyposażono również  nową salę pamięci patrona szkoły Tadeusza Kościuszki, a dla uczniów klas młodszych salę ekologiczną.

Nowatorskie działania dydaktyczne przyniósł rok szkolny 1994/1995. Po raz pierwszy w szkole utworzono klasy profilowe. Na poziomie klas młodszych utworzono oddział o profilu estetycznym (I A), dla którego opracowano program nauczania na 3 lata, oraz oddział terapeutyczny (III d) dla dzieci z fragmentarycznymi zaburzeniami analizatora wzrokowego i słuchowego. W drugiej grupie wiekowej utworzono oddział o profilu matematycznym (IV a) według autorskiego programu nauczyciela matematyki.

Z upływem lat stan budynku szkolnego pogarszał się. Położenie obiektu w pobliżu wzgórz wejherowskich  sprawiło, że wody opadowe niszczyły fundamenty i szkoła była coraz bardziej  zawilgocona. Niektóre sale lekcyjne zostały wyłączone z użytkowania. Po wielu staraniach władz miasta i dyrektora szkoły udało się uzyskać środki finansowe na przeprowadzenie remontu w zakresie odwodnienia i osuszenia terenu wokół szkoły, odgrzybienia budynku i wykonania izolacji pionowej fundamentów. Prace remontowe zostały wykonane w okresie wakacji letnich.

W 1996 roku rozpoczęto w szkole jedną z największych inwestycji oświatowych miasta Wejherowa – budowę segmentu dydaktycznego. Modernizacja placówki była konieczna z uwagi na to, że duża grupa uczniów ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 3 przeszła do Szkoły Podstawowej nr 6. W nowym segmencie przewidywano 10 sal  dydaktycznych, bibliotekę, świetlicę i szatnię, których w szkole bardzo brakowało. Był to bardzo trudny okres dla uczniów –  hałas utrudniał naukę, a lekcje trwały  do godziny 18.

W czerwcu 1997 roku dyrektor szkoły, pani Eugenia Drawz podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły – wyłonionym w drodze konkursu -od 1 września 1997 roku, została Marzena Misztal.  Na zastępców powołano panią Jolantę Arendt i panią Esterę Frąckowiak.

1 września 1998 roku odbyła się w szkole miejska inauguracja roku szkolnego połączona z otwarciem nowego segmentu dydaktycznego. W 42 oddziałach naukę rozpoczęło 1118 uczniów klas 0 – VIII.

W grudniu tego roku w jednej z sal dydaktycznych nowego segmentu otwarto salę regionalną. Gromadzone w niej eksponaty miały przybliżyć uczniom wiedzę z zakresu edukacji regionalnej. Uroczystość zakończono aukcją świątecznych prac uczniowskich.

W maju 1999 roku uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpili do egzaminów kompetencji z języka polskiego i matematyki, a wyniki tych egzaminów warunkowały podjęcie  nauki w  szkołach ponadpodstawowych. 

W maju 1999 roku szkołę odwiedzili uczniowie klasy 5a ze szkoły w Tyreso w Szwecji. Uczniowie naszej szkoły od roku korespondowali ze szwedzkimi kolegami, doskonaląc umiejętności z  języka angielskiego. Goście zwiedzili Wejherowo, Gdynię, Sopot i Gdańsk. W ostatnim dniu wizyty odbyły się warsztaty ekologiczne  na plaży we Władysławowie. We wrześniu 1999 roku nasi uczniowie udali się z rewizytą do Tyreso. Uczniowie zwiedzali Sztokholm i szkoły, do których uczęszczają ich szwedzcy przyjaciele. Inicjatorem nawiązania współpracy między szkołami była polska nauczycielka pracująca w szwedzkiej szkole, pani Ewa Brelska.

W związku z wprowadzeniem reformy oświatowej w czerwcu 1999 roku naukę w szkole zakończyły 2 roczniki klasy VIII i pierwszy raz klasy VI, które dalszą naukę kontynuowały w gimnazjum.

Od 1 września 1999 roku Szkoła Podstawowa nr 6 została 6 – letnią Szkołą Podstawową.

W grudniu 2000 roku szkołę odwiedził wiceminister Edukacji Narodowej Wojciech Książek. Minister zapoznał się postępem robót na budowie hali sportowej oraz odwiedził salę regionalną. Po zapoznaniu się z placówką pan minister spotkał się z władzami miasta i nauczycielami wejherowskich szkół.

30 stycznia 2001 roku zakończono długo oczekiwaną przez uczniów i nauczycieli budowę hali sportowej, natomiast 9 marca 2001 roku nastąpiło uroczyste otwarcie hali. Jest to sala sportowa, pełnowymiarowa, z zapleczem sanitarnym, sauną, salą gimnastyki korekcyjnej   i widownią na 350 miejsc. Wokół budynku powstało 45 miejsc parkingowych.

W uroczystości uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu RP Maciej Płażyński, wiceminister Edukacji Narodowej Wojciech Książek, Pomorski Kurator Oświaty Andrzej Jachnik, poseł na Sejm RP Jerzy Budnik, władze miasta oraz przedstawiciele wielu instytucji i placówek oświatowych i  wychowawczych miasta Wejherowa.

Aby zwiększyć atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego oraz  rozwijać zainteresowania uczniów różnymi dyscyplinami sportowymi nauczyciele wychowania fizycznego, uczniowie i rodzice założyli Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”. Jego inauguracja odbyła się 25 stycznia 2002 roku. Prezesem – do dnia dzisiejszego – jest pani Elżbieta Szost – Majerowska. W ramach działalności klubu organizowane były również letnie obozy sportowe.

10 maja 2002 roku szkoła uroczyście obchodziła jubileusz 50 – lecia istnienia. W godzinach przedpołudniowych została odprawiona msza święta w Kościele Świętej Anny.  W godzinach popołudniowych w szkole odbyła się oficjalna uroczystość, na którą przybyły władze miasta, wizytatorzy Pomorskiego Kuratorium Oświaty,  nauczyciele, rodzice, uczniowie i zaproszeni przyjaciele szkoły. Jubileusz szkoły to doskonała okazja do wspomnień, wyróżnień i podziękowań. Uroczystość zakończona została festynem rodzinnym i wspaniałym występem Majki Jeżowskiej.

W kolejnym roku szkolnym 2002/2003 jedno z wiodących działań wychowawczych stanowiło szeroko pojęte bezpieczeństwo.

7 października 2002 roku odbyła się w szkole inauguracja Policyjnego Programu Edukacyjnego „POPO”.W klasach I – III lekcje poświęcone bezpieczeństwu prowadzili nauczyciele wspólnie  z policjantami. Klasy starsze wzięły udział w akcji „Szkoła z klasą”, organizowanej przez Gazetę Wyborczą oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Po zrealizowaniu  wybranych przez szkołę zadań, 10 października 2002 roku szkoła uzyskała certyfikat „Szkoły z klasą”.

W związku z reorganizacją sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta Wejherowa ,1 września 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 2 utworzyły Zespół Szkół nr 1, z siedzibą przy ulicy Śmiechowskiej 36. Jednak faktyczne przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku naszej szkoły odbyło się 1 września 2004 roku. Dyrektorem Zespołu została pani Marzena Misztal, a jej zastępcami panie: Jolanta Arendt, Estera Frąckowiak i Bożena Kowalska.

W październiku 2003 roku wielkim wydarzeniem w szkole była wizyta  przedstawicieli kanału telewizyjnego dla dzieci, Cartoon Network. Uczeń naszej szkoły zdobył II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: „Akcja animacja”. Komiks wymyślony przez Emila został przetworzony  na film animowany, który można było oglądać na kanale stacji Cartoon Network. W tym samym roku szkolnym wielką atrakcją dla uczniów klas IV i V było wprowadzenie jednej godziny wychowania fizycznego na basenie.

Od 1 września 2004 roku w budynku Zespołu Szkół nr 1 uczyło się około 1200 uczniów. Wciąż brakowało biblioteki i pionu żywieniowego, dlatego też władze miasta podjęły decyzję o dalszej rozbudowie szkoły. W pierwszej kolejności w  nieużytkowanych pomieszczeniach piwnicznych, gdzie kiedyś była kuchnia i jadalnia, powstała nowoczesna biblioteka i czytelnia. Uroczyste jej otwarcie odbyło się  21 maja 2005 roku.

Biblioteka została całkowicie skomputeryzowana. Stała się centrum informacyjno – multimedialnym spełniającym różnorodne oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. Ułatwiono również pracę paniom bibliotekarkom.

W 2004 Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę o wybudowaniu nowego pionu żywieniowego. Zakończenie budowy zaplanowano na sierpień 2005 roku. Wykonawca, przedsiębiorstwo „Budrem”  z Luzina wywiązał się z umowy i 30 sierpnia 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie tego segmentu szkolnego. W budynku oprócz nowoczesnej kuchni i jadalni, wyposażonej w najnowsze urządzenia techniczne, powstały również pomieszczenia przeznaczone dla świetlicy i sale dydaktyczne. Na tak nowoczesny pion żywieniowy uczniowie czekali 7 lat.

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów w szkole – po utworzeniu Zespołu Szkół nr 1 – wciąż brakowało sal dydaktycznych. Konieczne stały się kolejne prace remontowe; wyremontowano i dostosowano do potrzeb edukacyjnych pomieszczenia po byłej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i mieszkaniu służbowym. W ten sposób szkoła zyskała 3 sale dydaktyczne, co wpłynęło na zmniejszenie zmianowości w szkole.

Warunki pracy i nauki dla uczniów z każdym rokiem polepszały się. Niezbędna była też modernizacja i właściwe zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowa boisk szkolnych.         

W latach 2011 – 2014 powstał kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią i skocznią w dal.

W 2006 roku nowy minister Edukacji Narodowej postanowił przywrócić mundurki dla uczniów. Miały one zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach, wprowadzić ład w ubiorze oraz być piękną tradycją i dumą każdego ucznia. Fason mundurka szkolnego, po szerokich konsultacjach ze społecznością szkolną,  wybrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.1 września 2007 roku wszyscy uczniowie witali nowy rok szkolny w jednakowych strojach szkolnych. Mundurki przetrwały w szkołach dwa lata.

Rok 2007 upłynął w szkole pod hasłem Roku Kalwarii Wejherowskiej. Jego inauguracja odbyła się    w kwietniu 2007 roku. W inauguracji wzięli udział: zastępca prezydenta miasta, gwardian klasztoru Świętej Anny oraz rodzice uczniów. Twórcą scenariusza znakomitego widowiska była Jolanta Arendt. Po roku utrwalania wiedzy o założycielu miasta i Wejherowskiej Kalwarii uczniowie z powodzeniem mogli być przewodnikami po Kalwarii.

 27 czerwca 2009 roku na murach szkoły została odsłonięta pamiątkowa tablica informująca o tym, że w latach 1953 – 1965 w tym budynku mieściło się Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego. Tablicę ufundowali maturzyści roczników 1959, 1964 i 1965. Absolwenci zwiedzili szkołę i z trudem mogli odnaleźć sale, w której się kiedyś uczyli, tak bardzo szkoła się zmieniła.

W 2010 roku, w okresie wakacji letnich w budynku szkoły odbyła się termomodernizacja. W ramach tego projektu nastąpiło docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych. Na tę inwestycję środki finansowe zostały pozyskane z Unii Europejskiej. Nowa elewacja wpłynęła na estetyczny wygląd zewnętrzny szkoły, oszczędność  energii i wyższy komfort nauki.

W celu poprawy bezpieczeństwa w szkole został zamontowany monitoring szkolny. Dzięki rozmieszczonym na korytarzach szkolnych kamerom szybciej można  było rozwiązać sytuacje konfliktowe między uczniami.

1 czerwca 2011 roku odbył się w szkole jubileusz 60 – lecia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele klasztornym – w intencji nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. W auli szkolnej odbyła się oficjalna część uroczystości, na którą licznie przybyli zaproszeni goście. W ramach jubileuszu odbył się turniej mini koszykówki dziewcząt o puchar prezydenta miasta Wejherowa.

W kolejnym dniu odbył się X festyn rodzinny pod hasłem „Dzień Europejski”.

W lipcu 2011 roku dwie uczennice klas VI zakwalifikowały się do programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa pomorskiego. Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się 22 listopada 2011r. w Gdańsku w gmachu Filharmonii Bałtyckiej. Na uroczystości obecni byli rodzice uczniów i dyrektor szkoły.

W latach 2011 – 2013 dla uczniów klas młodszych prowadzone były zajęcia w ramach programu „Dobry start w edukację” pod hasłem „Czytam, liczę, rozwijam swoje zainteresowania”. Zajęcia finansowane były ze środków unijnych. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, rozwijających twórczą osobowość oraz uzdolnienia w zakresie języka angielskiego. Prowadzone były również zajęcia specjalistyczne dla uczniów z trudnościami w nauce.

1 września roku szkolnego 2014/2015 zgodnie z ustawą „sześciolatkową” szkoła powitała w klasach pierwszych dzieci sześcioletnie. W oddziałach przedszkolnych edukację rozpoczęły dzieci pięcioletnie.

Konieczne było dostosowanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia do wprowadzonych przepisów. Stan taki trwał do 2016 roku, gdzie za sprawą nowego rządu wprowadzono stan sprzed reformy przedszkolnej. Przywrócono wiek rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci do siódmego roku życia. Aby dzieci młodsze mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu wybudowany został   na terenie szkolnym plac zabaw – w ramach programu „Radosna szkoła”. W grudniu 2014 roku teren szkolny wzbogacono o siłownię szkolną, z której korzystają dzieci i rodzice.

W roku szkolnym 2014/2015 wprowadzono w szkole dziennik elektroniczny, który miał usprawnić prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej. W związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego w każdej sali dydaktycznej został zainstalowany komputer z dostępem do Internetu.

31 sierpnia 2015 roku dyrektor szkoły, pani Marzena Misztal, przeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem szkoły w drodze konkursu został mgr inż. Piotr Litwin.

Pan Piotr Litwin, jako specjalista informatyk, duży nacisk kładł na rozwój szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej.

W roku 2018/2019 w szkole realizowany był program rządowy „Aktywna tablica”, dzięki któremu wzrosły  informacyjno – komunikacyjne kompetencje  uczniów i nauczycieli.

Od listopada 2019 roku szkoła posiada dostęp do szybkiego Internetu w ramach rządowego programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W 2020 roku, na podstawie podpisanego porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji, wdrożony został projekt „m-legitymacja” dla uczniów.

W celu poprawy bezpieczeństwa w placówce, od grudnia 2018 roku funkcjonuje system kontroli dostępu do szkół z wykorzystaniem kart magnetycznych.

1 września 2017 roku wprowadzono kolejną reformę oświatową; 6- letnia szkoła podstawowa uległa przekształceniu w szkołę  8- letnią.

Jesienią 2017 roku został oddany do użytku-przed budynkiem szkoły – parking dla rodziców poprawiający bezpieczeństwo oraz komfort dzieci dowożonych na zajęcia edukacyjne.

Od roku szkolnego 2018/2019 na terenie szkoły – ponownie w jako jedynej w mieście – funkcjonuje gabinet stomatologiczny.

Szkoła aktywnie włącza się w realizację zadań związanych z budżetem obywatelskim w Wejherowie. Dzięki dużemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej pozyskaliśmy środki finansowe na wybudowanie wiaty rowerowej, której oddanie do użytku nastąpiło w grudniu 2018 roku. W czerwcu 2019 roku, w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, odbył się festyn  pod hasłem: „Festyn dla dużych i małych na sportowo”.

Od dwóch lat Szkoła Podstawowa nr 6 jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku dla przedmiotów: matematyka i język polski.

Jako jedyna w mieście, szkoła podejmuje  działania w ramach programu „Godność, Wolność, Niepodległość”, które finansowane są ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach „Programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2022”.

Szkoła aktywnie współpracuje z konsorcjum edukacyjnym „Edu Team”.  Efektem tej współpracy było zorganizowanie po raz pierwszy w Wejherowie „Pomorskiego Forum Nauczycieli” z udziałem Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Wejherowa.

Od marca  2020 roku, w okresie czasowego ograniczenia nauki stacjonarnej, wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem platformy MS Teams. Był to bardzo trudny okres dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Szkoła Podstawowa nr 6 jest szkołą nowoczesną, przygotowaną do wyzwań XXI wieku. Tutaj każdy uczeń może znaleźć miejsce i sposób do realizowania swoich talentów.

Na podstawie dokumentacji i kronik szkolnych opracowała mgr Marzena Misztal