Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01

Data sporządzenia deklaracji:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

– niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

– dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Ułatwienia dostępu:

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia liter,
  • możliwość pomniejszenia liter,
  • podświetlane linki,
  • jasne tło.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W celu przybliżenia lub oddalenia obrazu znajdującego się na monitorze należy wcisnąć przycisk CTRL i trzymając go naciskać „+” (przybliżenie), „-” (oddalenie). Zamiast znaków „+” i „-”można użyć scroll’a myszy.

W celu szybkiego włączenia lub wyłączenia trybu dużego kontrastu naciśnij kombinację klawiszy Alt + lewy Shift + Print screen (na niektórych klawiaturach „Print Scrn”).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Nielek, e-mail: tomasznielek@o2.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu- sekretariat: 58 672 10 73, e-mail: sekretariat@sp6wejherowo.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi za brak zapewnienia dostępności można składać poprzez e-mail sekretariatu szkoły.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie internetowej https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście znajdujące się przy ul. Śmiechowskiej 36, jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu pełnią dyżury pracownicy obsługi, którzy są również oddelegowani do udzielania informacji. Na tym poziomie znajduje się oddział przedszkolny i szatnie. Na pozostałe piętra prowadzą schody. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, obsługa odbywa się na parterze budynku. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.