Informujemy, że posiłki wydawane będą od 7 września 2020 roku. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca. Koszt jednego obiadu wynosi 2,80 zł brutto (opłata za wrzesień 18 dni x 2,80 = 50,40 zł). Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłaty w terminie.

Nieobecność należy zgłaszać emailem sekretariat@sp6wejherowo.pl  najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona emailem sekretariat@sp6wejherowo.pl ze skutkiem na koniec miesiąca. Kartę zgłoszenia należy wysłać na adres sekretariat@sp6wejherowo.pl .

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA